kWh People
Windmolens voor windenergie
Groot netwerk in de energiewereld
Duurzame energie
100% focus op de energiemarkt
Zonne-energie
Topjobs op HBO en WO niveau
Elektrische auto
Passie voor innovatie en duurzaamheid

Directeur Coördinatiecentrum Energie VU/VUmc

Vervuld

Functie omschrijving | vacature Directeur Coördinatiecentrum Energie VU/VUmc - Amsterdam

De directeur is verantwoordelijk voor het ontwikkelen en implementeren van beleid op middellange en lange termijn met betrekking tot betrouwbare, duurzame en efficiënte energievoorziening en daarmee voor het risicomanagement en asset management van de onderneming. Op operationeel niveau is hij verantwoordelijk voor de exploitatiebegroting en de samenhang van processen binnen het CCE en tussen het CCE en afnemers.
De directeur van het CCE geeft integraal leiding aan het CCE met circa 35 medewerkers.
De directeur en de controller zijn in dienst van CCE BV; de overige medewerkers hebben een dienstverband met de VU en werken op basis van een detacheringsovereenkomst voor CCE BV.

Resultaatgebieden

Leiding
De directeur geeft rechtstreeks leiding aan een klein MT ( manager bedrijfsvoering, maintenance engineer, programmamanager voor de investeringsprojecten van het energiemasterplan, controller en een bedrijfskundig medewerker); hij is verantwoordelijk voor voortdurende ontwikkeling van de professionaliteit van de organisatie. De directeur is lid van de Energie Advies Raad(EAR), een beleidsvormende adviesraad die – naast hemzelf - bestaat uit 2 leden zijdens VU en 2 zijdens VUmc. Daarnaast vormt hij samen met de managers Vastgoedbeheer van VU resp. VUmc het Energie Gebruikers Overleg(EGO).
De directeur legt verantwoording af aan de Raad van Commissarissen.

Beleid

 • Draagt zorg voor ontwikkeling van beleid op het gebied van energievoorziening, met name met het oog op patientveiligheid, continuiteit van kritische onderzoeksprocessen en onderwijs en de algemene bedrijfscontinuiteit van het ziekenhuis en de universiteit;
 • Adviseert VU en VUmc bij ontwikkeling van ver- en nieuwbouw inzake energievoorziening;
 • Adviseert over een efficiënter energiegebruik van de instellingen, en over het in evenwicht brengen en houden van vraag en aanbod;
 • Is verantwoordelijk voor producten en diensten die voldoen aan wet- en regelgeving en eisen van het bevoegd gezag t.a.v. milieu, brandveiligheid e.d..

Uitvoering

Daarnaast de verantwoordelijkheid voor:

 • Het opstellen van een ontwikkelingsplan met de daarop betrekking hebbende investeringsbeslissingen en onderhoudsplanning;
 • Het (voorbereiden namens VU) afsluiten van inkoop- en leveringscontracten voor aardgas, elektriciteit, water en CO2 rechten;
 • De levering van de afgesproken diensten en producten aan de klanten van het CCE binnen;
 • De hiervoor beschikbaar gestelde financiële kaders en dienstverleningsovereenkomsten;
 • Het rendement op installaties en een efficiënt gebruik van ingekochte diensten;
 • Een bedrijfseconomisch productieproces, met aandacht voor het milieu;
 • Het beheer van het hoogspanningsnet;
 • Het opstellen van de energiebegroting, het jaarverslag en de jaarrekening;
 • Het periodiek rapporteren (2 maandelijks) aan de leden van het CCE;
 • Het zorg dragen voor relevante managementinformatie.

Speelruimte

De directeur werkt binnen door de Raad van Commissarissen vastgestelde kaders (Energiemasterplan, investeringsplan, jaarplan) in nauwe samenwerking afstemming met de energieadviesraad en voorts binnen door het gebruikersoverleg gemaakte afspraken omtrent gemeenschappelijke doelstellingen.
De directeur vertegenwoordigt het VU en VUmc in relevante samenwerkingsverbanden met toeleveranciers of derden.

Contacten

Een belangrijke rol van de directeur is het nog verder verbeteren van de relatie en communicatie met de beide klanten. De services vanuit het CCE zijn voor de klant essentieel, maar worden vaak pas actief opgemerkt op het moment dat er iets níet naar wens is. Dat vraagt een proactieve houding van het CCE in het ophalen van de wensen, behoeften van de gebruikers. De directeur is hierin voorbeeld en voortrekker; neemt het team mee in de transformatie naar een meer klantgerichte houding en werkwijze.

Functie-eisen | vacature Directeur Coördinatiecentrum Energie VU/VUmc - Amsterdam

Gezocht wordt naar een kandidaat met hart voor techniek, iemand met inzicht in technische en organisatorische vraagstukken m.b.t. energievoorziening, bij voorkeur in ziekenhuizen en kritische onderzoeks- en onderwijsprocessen. Hij/zij prioriteert en stuurt de werkzaamheden van het CCE in het belang van maximale veiligheid en continuiteit van zorg, onderzoek en onderwijs.
Daarnaast is de directeur een verbindend leider met klantgerichte instelling. Hij/zij is een netwerker met organisatie- en omgevingssensitiviteit.

Profiel / Vaardigheden

De gezochte persoonlijkheid heeft de volgende eigenschappen:

 • Communicatief sterk en open. Gericht op samenwerking. Schakelt gemakkelijk tussen verschillende niveaus en is in staat om met diverse partners goede relaties te onderhouden;
 • Goed gevoel voor bestuurlijke verhoudingen, beschikt over managerial slagkracht, in staat om op diplomatieke wijze in te spelen op mensen met hun specifieke belangen en drijfveren;
 • Als mensenmens in staat om technici te stimuleren tot rationele prioriteitstelling en efficiëntie;
 • Synergie aanbrengen in een groep medewerkers, onderlinge betrokkenheid stimuleren en medewerkers motiveren tot doeltreffende samenwerkingsverbanden, daarbij rekening houdend met de diversiteit in het team;
 • Ambitieus, proactief en gericht op verbeteren. In staat om in een complexe omgeving win-win situaties te bewerkstelligen;
 • Executiekracht: daadkrachtig bij implementatie van genomen besluiten;
 • Heeft een oplossing zoekende houding;
 • Stressbestendig;
 • Neemt eigenaarschap op –en overziet de werkzaamheden; stelt doelen en prioriteiten. Activiteiten, tijd en middelen plannen;
 • Herkent de wensen en behoeften van klanten en geeft hiervan blijk in het handelen.

Kennis

De eisen wat betreft opleiding, kennis en ervaring zijn de volgende:

 • Academisch / HBO plus niveau in een bij voorkeur technische of technisch-bedrijfskundige richting;
 • Financieel en bedrijfskundig aantoonbaar goed onderlegd;
 • Financieel bewustzijn: je bent in staat beleid te vertalen naar financieel kritische succesfactoren;
 • Aantoonbare kennis en werkervaring m.b.t. het managen van technische en organisatorische vraagstukken m.b.t. energievoorziening;
 • In staat om toekomstbestendige concepten voor energievoorziening te ontwikkelen en te implementeren, met goede balans tussen kwaliteit en doelmatigheid;
 • Kennis van projectmanagement;
 • Kennis van de markt van toeleveranciers en hun strategische ontwikkeling m.b.t dienstverlening;
 • Kennis van en ervaring met het aansturen van externe leveranciers in het beheer en onderhoud;
 • Kennis van en ervaring met risicomanagement en veiligheidsprincipes;
 • In staat om op strategisch en tactisch niveau verschillende stakeholders te managen in een complexe en dynamische omgeving;
 • Ruime managementervaring in grote multidisciplinaire afdelingen;
 • Affiniteit met duurzaamheid en milieu;
 • Goed ontwikkeld commercieel inzicht.

Bedrijfsprofiel | vacature Directeur Coördinatiecentrum Energie VU/VUmc - Amsterdam

De Vrije Universiteit (VU) en het Vrije Universiteit medisch centrum (VUmc) zijn instellingen die zich bezighouden met wetenschappelijk onderzoek, onderwijs, opleiding en patientenzorg op topniveau.

Het CCE verzorgt de opwekking en distributie van energie en aanverwante producten en diensten zoals elektriciteit, warmte, koeling, perslucht en gedemineraliseerd water voor de VU en het VUmc. De verantwoordelijkheid voor het continu leveren van energie, tegen de laagst mogelijke productiekosten en een zo hoog mogelijke duurzaamheid ligt bij het CCE. Daarbij heeft de leverbetrouwbaarheid de hoogste prioriteit. Tevens draagt het CCE zorg voor de noodstroomvoorziening (‘preferente stroom’) van het ziekenhuis en de universiteit. Daarnaast heeft het CCE een coördinerende taak voor de VU en assisterende taak voor het VUmc op het gebied van brand - en calamiteitenbestrijding en het beheer buiten kantoortijden van de technische installaties in de gebouwen van de VU.
Per 1 januari 2016 is het CCE verzelfstandigd tot een BV, met 2 aandeelhouders - de Stichting VU en de Stichting VUmc, die tevens ook zijn klanten zijn. Het CCE werkt nauw samen met haar afnemers vanuit de ketengedachte van energievoorziening van bron tot in het apparaat.

Locatie

Amsterdam

Contactpersoon

Koen Willems
M: (06) 1162 9733
Meer weten?
Consultant