kWh People

Programmamanager Duurzaam Herstel

Functieomschrijving

Om uit de coronacrisis te komen presenteerde de gemeente Amsterdam op 22 oktober 2020 een duurzaam en sociaal herstelplan. Onderdeel van dit herstelplan zijn zes motoren voor duurzaam herstel, gericht op het versnellen van investeringen gerelateerd aan de klimaatambities en de verduurzaming van Amsterdam. Voor deze motoren is de komende jaren €78 miljoen uitgetrokken. Hierbij gaat het veelal om cofinanciering met andere partijen (zoals woningbouwcorporaties). De totale investering voor de klimaatdoelstellingen ligt daarom vele malen hoger.

Naast de zes motoren voor duurzaam herstel investeert de gemeente de komende jaren €12 miljoen extra in de ontwikkelbuurten en wordt in het herstel van bruggen en kades versneld geïnvesteerd. Deze investeringen in de fysieke omgeving leveren een mooiere stad en werkgelegenheid op. Het is de wens van het college en de gemeenteraad dat bij deze investeringen ook wordt gezorgd dat Amsterdammers meeprofiteren van deze werkgelegenheid. Daarmee zit er een sterke verbinding tussen de fysieke investeringen en de sociale opgave van de stad om Amsterdammers die hun baan (dreigen te) verliezen, nu geen werk hebben, stages zoeken of zich willen laten omscholen hiervan te laten meeprofiteren. Dit mede tegen de achtergrond dat er in (de regio) Amsterdam reeds langdurig een tekort is aan technisch geschoold personeel. Zonder voldoende technisch geschoold personeel kan de uitvoering van de diverse ambities in het fysieke domein (klimaatambities, bouwopgave, etc.) in de knel komen. Hiervoor is een banenplan Duurzaamheid opgesteld met als doel het aantal vaklieden in sectoren en beroepen gerelateerd aan de klimaatambities te vergroten (met name in technische functies). Gebruikmakend van de omvangrijke infrastructuur van technisch beroepsonderwijs die al in stad en regio aanwezig is.

Werkzaamheden

Als Programmamanager Duurzaam Herstel en Banenplan Duurzaamheid ben je verantwoordelijk voor:

 • Afspraken en samenwerkingsverbanden gericht op werk bij investeringen van de zes motoren voor duurzaam herstel, bijvoorbeeld middels een sociale paragraaf.
 • Afspraken en samenwerkingsverbanden gericht op werk bij investeringen van derden (zoals woningbouwcorporaties) gerelateerd aan de verduurzaming en de klimaatambities.
 • Uitvoering van het Banenplan Duurzaamheid
De functie als programmamanager behelst het programmatisch aansturen van de koppeling tussen de investeringen vanuit de zes herstelmotoren duurzaamheid en werkgelegenheid (mede voor Amsterdammers). Daarnaast ook het aansturen op de koppeling tussen investeringen in duurzaamheid en werk van andere (grote) partijen. De programmamanager heeft de taak om ervoor te zorgen dat investeringen in de energietransitie ook een concrete sociale bijdrage leveren aan de stad en worden gekapitaliseerd in werkgelegenheid en onderwijs. Dat is zowel bij de investeringen die de gemeente doet om de eigen panden te verduurzamen, maar ook juist in gesprek met corporaties, onderwijsinstellingen en andere partijen. Het doel is dat bij investeringen ook de kansen op werk (voor o.a. Amsterdammers) worden gestimuleerd. Door vermeerdering van stageplaatsen, dan wel door plekken voor zij-instromers of andere mensen die nu geen werk hebben. Het doel is om zowel op korte als op middellange termijn goede samenwerkingen aan te gaan én samen met lokale en nationale partners de slagkracht van het herstelplan te vergroten, ook financieel. De financiële slagkracht vergroot je door in beeld te brengen welke andere bronnen voor financiering (publiek en privaat) beschikbaar zijn voor de motoren en het banenplan en daarmee afspraken te maken. Op een rij de belangrijkste taken:
 • Je bent het eerste aanspreekpunt voor de Stuurgroep Investeringen en Werkgelegenheid.
 • Je schakelt met de betrokken bestuurders over de voortgang en zet hen in positie waar nodig.
 • Je stuur een kernteam aan met een projectsecretaris, een projectleider investeringen en werkgelegenheid en een strategisch adviseur. Zij zorgen o.a. voor de concrete vertaling van de leer/werkakkoorden dan wel 'deals' met (grote) werkgevers. Daarnaast is er een vaste kring van mensen die jouw adviseert over financiën, personeel en communicatie en daar ook in de uitvoering bij helpt.
 • Je schakelt met de zes projectleiders gericht op investeringen in duurzaam herstel, gericht op de koppeling tussen investeringen en werk;
 • Je schakelt met de programmamanager Ontwikkelbuurten en de programmadirecteur Bruggen en kades zodat wat betreft de koppeling van investeringen en werk gelijksoortige afspraken worden gemaakt en van elkaars netwerk gebruik wordt gemaakt.
 • Je stuurt op de voortgang van het Banenplan duurzaamheid met daarbij een jaarlijkse monitor.
 • Je zorgt voor een duidelijke sociale paragraaf (bijv. middels social return of leer/ werkakkoorden) bij alle grote investeringen (van de gemeente en van externe partijen) gerelateerd aan de verduurzaming van de stad.
 • Je zorgt voor een dashboard over de voortgang van de investeringen in duurzaam herstel en het effect daarvan op de werkgelegenheid.
 • Je voert de lobby met het duurzame herstelplan bij (publieke en private) partners in de stad, regio en nationaal, met als doel de (financiële) slagkracht te vergroten.

Functie-eisen

 • WO werk- en denkniveau
 • De kandidaat heeft minimaal 5 jaar ervaring met complexe bestuurlijke besluitvormingstrajecten in Amsterdam of G4 gemeente
 • De kandidaat heeft meerjarige ervaring in programma management en aansturing van multidisciplinaire processen en projecten.
 • De kandidaat heeft aantoonbare ervaring met strategisch samenwerkingstrajecten met stakeholders.
 • De kandidaat heeft minimaal 10 jaar ervaring op gebied van project/programmamanagement als zelfstandig project- of programmamanager.

En verder heb je:

 • een politiek gevoel en kan dit aantonen door middel van projectresultaten die in politiek-bestuurlijke arena tot stand zijn gekomen (pre).
 • ervaring met en visie op arbeidsmarkt- en werkgelegenheidsontwikkelingen en samenwerking tussen overheid, opleiders en bedrijfsleven mbt aansluiting vraag en aanbod op de arbeidsmarkt (pre).
 • ervaring met en visie op duurzaamheidsprojecten (pre).
 • een uitgebreid netwerk bij andere decentrale overheden (pre).
 • de expertise om het gemeentelijk beleid goed te verwoorden, te verdedigen en is in staat om signalen uit de maatschappij te vertalen naar een kwaliteitsverbetering van beleid en projecten (pre).

Idealiter heb/ben je tot slot nog:

 • goed bekend met gemeentelijke (stads)problematiek, liefst in Amsterdam.
 • kennis en ervaring binnen of in samenwerkingsrelaties met de Rijksoverheid.

Arbeidsvoorwaarden

 • Interim opdracht geschikt voor zzp'ers of op basis van een detacheringscontract
 • Periode: 12 maanden, mogelijk met verlenging
 • Aantal uur per week: 32
 • Uurtarief: in overleg
 • Standplaats: Amsterdam
 • Reageren tot en met: donderdag 29 oktober

Goed om te weten:

Dit is een aanbestedingsprocedure welke voorbereidingstijd vergt om voor deze rol in aanmerking te komen. Samen met de consultant van kWh People zal je hiermee aan de slag gaan om tot een kansrijke offerte te komen. We vertellen je graag meer over onze werkwijze.

Bedrijfsprofiel

De opdrachtgever(s)
Het programma Duurzaam Herstel en Banenplan Duurzaamheid wordt uitgevoerd in opdracht van een bestuurlijk team bestaande uit meerdere wethouders. De programmamanager werkt in opdracht van een ambtelijke stuurgroep bestaande uit managers van de directies Werk, EZ en Ruimte&Duurzaamheid. Voor de uitvoering van het programma is er een projectgroep bestaande uit adviseurs en projectmedewerkers uit verschillende directies.

Gemeentelijke organisatie
De gemeentelijke organisatie bestaat uit vijf clusters, een bestuurs- en concernstaf en zeven bestuurscommissies (stadsdelen). De stadsdelen besturen samen met de gemeenteraad, burgemeester en wethouders de stad Amsterdam. De clusters Ruimte en Economie, Sociaal, Dienstverlening en Informatie, Interne Dienstverlening en Stadsbeheer bestaan uit afdelingen die expertise hebben op een specifiek terrein, zoals sport, jeugd of parkeren. Zij werken beleid uit tot stadsbrede kaders waarbinnen de stadsdelen het uitvoerende werk kunnen doen. Ook bieden zij directe ondersteuning aan bewoners die dit nodig hebben, bijvoorbeeld op het gebied van participatie of werk. De stadsdelen houden zich onder andere bezig met de inrichting van straten en pleinen, groen en parken en welzijnswerk in de buurt. Ze zorgen ervoor dat wat ze doen, past bij de behoeften in hun stadsdeel en bij het beleid voor de hele stad. Meer informatie over de gemeentelijke organisatie is te vinden op: https://www.amsterdam.nl/

Locatie

Amsterdam

Contactpersoon

Koen Maassen
M: (06) 2140 0695

Meer weten?
Consultant
kWh People gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en vacatures af te stemmen op je interesses.